PDF Yazdır e-Posta

 

CMP6102 Veri Madenciliğinde İleri Konular

Veri madenciliği konusunda ileri seviyeli güncel araştırma konuları ele alınarak incelenecektir. Veri madenciliği literaüründe iyi bilinen ama sürekli iyileştirilen kümeleme, öbekleme, birliktelik analizlerinin yanı sıra popüler olan algoritmalar incelenerek bu algoritmaların iyileştirilmesi beklenecektir. Araştırma ağırlıklı dersin içeriği doktora öğrencelerinin veri madenciliği konusunda araştırma yapmalarına teşvik etmektir.

CMP6122 Kriptografide İleri Konular

Bu ders öğrencilerin kriptografi konusunda daha derin bir anlayış kazanmalarını amaç edinir. Öncelikle, birçok kriptografik algoritmanın matematiksel ve teorik altyapısını oluşturan sonlu alanlar teorisi anlatılır, bunun üzerine pratikte önemi olan temel ve teorik önemi olan daha ileri seviyede kavramlar bina edilir. Dersin ilk kısmında, standart kriptografik algoritmaların detaylı analizleri yapılır ve bu algoritmaların etkin uygulama yöntemleri tartışılır. Daha çok RSA, ElGamal ve Diffie-Hellman gibi açık anahtarlı algoritmalar üzerinde durulur. Bunun yanında eliptik eğriyle şifreleme ve homomorfik şifreleme gibi daha ileri seviyede algoritmalar da ele alınır. Dersin ikinci kısmında, bahsedilen bu algoritmaların kimlik tanımlama ve doğrulama, anahtar dağıtımı, sıfır-bilgi ve hesapsal-mahrem bilgi erişimi gibi ileri düzeyde protokollere uygulamalarından bahsedilir. Dersin üçüncü ve son kısmında, kaba-kuvvet, bebek-adım dev-adım ve Pohlig-Hellman gibi ileri düzey matematiksel algoritmalardan bahsedilir ve bunların, kriptografik algoritmaları kırmak için uygulamalarından bahsedilir.

CMP6132 Biyoinformatikde İleri Konular

Bioinformatikte önemli bir sorun büyük verilerden verimli ve tam olarak karmaşık paternleri çıkarmak ve farklı veri tiplerini entegre etmek için işlemsel metodlar geliştirmektir. Bu ders son zamanlarda genomikde kullanılan yüksek işlem hacimli tekniklerden doğan işlemsel sorunları tartışacak ve genom yapısal değişiklik keşfi, tüm genom bağlantı analizi, biyolojik ağlar, yolak analizi, epigenom analizi, kanser genomiği ve transkriptom analizini içeren biyoinformatikdeki yeni gelişmeleri kapsayacak.

CMP6137 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişimde İleri Konular

Bu derste kablosuz ağlar ve mobil haberleşme teknolojileri kapsamlı olarak verilmektedir. İşlenen konulara radio yayılım modelleri, gelecek nesil kablosuz ağlar, cep telefon ağları, ağ ve hareketlilik yönetimi, ağlarda kalite servisi, kuyruklama kuramı, kablosuz örgü ağları, dinamik spektrum yönetimi, bilişsel radyo ağları, kablosuz yerel ağlar, araçlar arası iletişim ve kablosuz özel amaca yönelik ağlar dahildir.

CMP6146 Bilgisayar Mimarisinde İleri Konular

Bu derste günümüz bilgisayarlarının organizasyonu ve mimarisi kapsamlı olarak verilmektedir. Bilgisayarların tasarımında temel kavramlar ve başarımın önemi vurgulanmaktadır. İşlenen konulara merkezi işlemci tasarımı, ardışık düzen tasarımı, koşut bilişim ve çok çekirdekli işlemciler, bellek sıradüzeni, saklama ve genel-amaçlı grafik işlemciler dahildir.

CMP6160 Yapay Zekada İleri Konular

Bu araştırma yönelimli bir dersdir. Konular dönemden döneme farklılık gösterir. Yapay zeka alanında (arama, bilgi temsili, öğrenme, olasılıksal usavurma, doğal dil işleme vb.) seçilmiş en son araştırma makaleleri derste okunacaktır. Öğrencilerin makale incelemesi ve final projesi yapmaları gerekmektedir.

CMP6162 Video Gözetlemede İleri Konular

Bu derste akıllı video ile görüntüleme ve video izleme sistemleri yapmak için gerekli olan ileri seviye bilgisayarlı görme teorileri ve algoritmaları işlenecektir. Birçok istatistiksel ve matematiksel yaklaşımlar derste anlatılacak ve video içeriğini anlamak için gerekli olan obje bulma/tanıma/tahmin/takip algoritmaları ve temel bilgiler işlenecektir. Özellikle tartışılacak olan ve literatürdeki en son durumu incelenecek olan problemler: insan tanıma, insan takip, baş bulma, baş takip, insan davranış analizi, kalabalık ortamlarda takip, kalabalıkların hareket analizi, çoklu kamera sistemleri. Her bir konu için literatürdeki yerleşmiş çözümler öğretilecek ve var olan teorik çalışmalar farklı açılardan incelenerek tatışılacaktır. Bilgisayarlı görme için bazı temel yaklaşımlar, imgelerden karakteristik özellik çıkarma, Bayes teorisi, öğrenme ağaçları, gabor filtreleri, parçacık filtrelemesi, içerik eşleme ve 2B/3B model uydurma anlatılacaktır.

CMP6163 Bilgisayar İletişim Sistemlerinde İleri Konular

Bu derste paket-anahtarlamalı ağlar (kablolu, kablosuz, optik) için ileri teknikler verilmektedir. Sistemin geneline hem donanım hem de yazılım açısından bakarak bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. İşlenen konular arasında yönlendiriciler, anahtarlar, çizelgeleme, yönlendirme, paket sınıflandırması, ağ işlemcileri, paket içi inceleme, içerik yönlendirmeli ağlar, ağ arama motorları, kablosuz ağlar, mm-dalga kablosuz kişisel ağlar, haberleşme için grafik işlemci ile hesaplama bulunmaktadır.

CMP6164 Advanced Topics in İleri Konular

Klasik bilgisayar görüsü tekniklerinin kısa bir tekrarından sonra ilgili modern ve gelişmiş metotlar aktarılacaktır. Ders içeriği şöyle özetlenebilir: çok kameralı sistemler, 3D geri çatma, hareket belirleme, nesne ve ortam tanıma, eklendirilmiş gerçeklik, görsel olarak lokasyon belirleme, değişik optimizasyon teknikleri ve diğer popüler konular. Ders araştırma odaklı olmakla beraber önemli akademik yayınlar dahilinde incelenecektir.

SEN6001 Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü Yazılımı

Bu ders kullanıcı arayüzü yazılımının araştırma ve uygulamasını kapsayacaktır. Kullanıcı arayüzü tasarımına hızlı bir bakıştan sonra, seçilen tasarımın nasıl uygulanacağı üzerinde durulacaktır. Frameworks, SDKs, araç setleri, pencere sistemleri, arayüz inşaatçıları, ilk örnekleyiciler ve gelişmiş kullanıcı arabirimi geliştirme ortamları gibi kullanıcı arayüzü yazılım araçları özellikle vurgulanacaktır. Bu ders, internet kullanıcı arayüzü çerçeveleri, servis odaklı mimari (SOA) ve diğer bileşen çerçeveleri, MCF ve Java Swing gibi kullanıcı arayüzü geliştirmek için kullanılan APIler, Visual Basic .Net ve Adobe Flash gibi interaktif araçlar, kullanıcı arayüzleri için 2-D ve 3-D grafik modelleri ve Amulet, subArctic, Context Toolkit ve Papier Mache gibi çeşitli araştırma sistemlerini kapsayacaktır. Dersler, araştırma prototiplerinden ticari sistemlere kadar olan fikirlerin tarihsel gelişimini gösterirken, bütün bu sistemlerin arkasındaki temel ilkeleri tartışacaktır. Diğer konular arasında, hedef programcıların kullanabilmesi için API tasarımı ve kullanıcı arayüzü araçlarının ve çerçevelerinin nasıl değerlendirileceği yer almaktadır.

SEN6002 Programı Analizi

Bu ders alandaki son araştırmalar ve program analizindeki en son teknoloji hakkında genel bir bakış sağlar. Konular arasında, program gösterimleri, soyut yorumlama, tür tabanlı ve kısıt tabanlı analizler, prosedürler arası analizlere yaklaşım, çürütmeye yönelik soyutlama arıtımı, genişletilmiş statik kontrol ve test ve statik analiz kombinasyonları yer alır. Ders teori ve pratiği birleştirecek, öğrenciler analizleri formüle edecek ve doğruluklarını ispat edeceklerdir, aynı zamanda basit analizleri uygulayacak ve bir capstone ders araştırma projesi tamamlayacaklardır.

SEN6006 Yazılım Eserleri Analizi

Analiz, bir nesnenin özelliklerinin belirlenmesi için nesnenin sistematik olarak incelenmesidir. Bur ders yazılım eserlerinin analizi üzerinde duracaktır, genellikle kod analizi yapılacak, ama aynı zamanda tasarımların analizi, mimarisi ve test aşamaları da incelenecektir. Fonksiyonel özellikler üzerinde durulacak ama aynı zamanda performans ve güvenlik gibi kalite özelliklerini de kapsayacaktır. Ders, derinlemesine temel analiz kavramlarını gösterebilmek için, statik program analizi üzerinde odaklanacaktır; ancak, ders aynı zamanda test, model kontrolü, teorem ispatlama, dinamik analiz ve tip sistemleri gibi geniş teknikleri kapsamaktadır.

SEN6007 İleri İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Yazılımın pratik gelişimi, çözülmesi gereken bir problem ile çalışan bir yazılım sistemi arasında köprü kurmak için gerekli olan başarılı metotları anlamayı sağlar. Bu derste, çözülen problemleri anlayabilmek için çeşitli yollar, olası çözümleri kısıtlamak için çeşitli faktörler ve alternatifler arasında karar verebilmek için çeşitli yaklaşımlar gösterilecektir.

SEN6010 Programlama Dilleri Anlambilimi

Bu ders programlama dili anlambiliminin temel kavramları ve tekniklerini tanımlar. Ders, sorulara verilen cevaplar hakkında programın doğruluğu, çeşitli dillerde kullanıcının lehine ve aleyhine olan durumlar ve diğer pratik konularda programlama dillerine matematiksel yaklaşımın yararlılığını ortaya koymaktadır. Semantik tanımlamanın en başarılı iki stili üzerinde durulmuştur; denotasyonel ve operasyonel. Derste, her biri belirli bir değerler dizisi göstermesi için seçilmiş, küçük “çekirdek” dillerle ilgilenilmiştir. Yaklaşımımız, her özelliğin oldukça basit ayarlandığı aşamalı bir yaklaşımdır. Semantiği bir dilin özelliklerini kanıtlamak, programları analiz etmek, doğru programlar tasarlayabilmek, derleyici optimizasyonunun doğruluğunu kanıtlamak ve program eşdeğerliğinin genel yasalarını kanıtlamak için kullanırız.

SEN6011 İleri Eğitim Yazılımları

Bu ders, eğitim yazılımlarını incelemek, tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu ders eğitim yazılım tarihini ve eğitim yazılımının başlıca türlerinden ofis yazılımları, eğitsel oyun yazılımları, test yazılımları, eğitim yönetim sistemleri ve eğitim yazılım geliştirme süreci gibi türleri kapsamaktadır. Öğrencilerden bir eğitim yazılımı tasarlamaları beklenmektedir. Ayrıca dersin sonunda ilgili literatüre bağlı olarak kendi araştırmalarını sunmaları ve eğitim yazılımı hakkında özgün bir makale yazmaları beklenmektedir. Bu dersin sonunda, öğrenciler, eğitim yazılımlarının değerlendirilme aşamasını planlayabilecek, eşzamanlı tasarım yapmasını bilecek, tasarım planlarını geliştirme eylemine dönüştürebilecek ve eğitim yazılımlarının uygulamasını ve değerlendirmesini yapabilecektir.

SEN6012 Gelişmiş Web Tabanlı Öğrenme

Bu ders, etkili web tabanlı dersin nasıl tasarlanacağını, nasıl uygulanacağını ve öğretim tasarımı çerçevesinde web tabanlı öğrenmenin nasıl değerlendirileceğini öğretmeyi amaçlamıştır. Bu dersin konuları arasında; web tabanlı öğrenme, topluluklar ve öğretim tasarımına giriş, WBID modeli, uygulama ve web tabanlı öğretimin değerlendirilmesini kapsar. Öğrenciler bir web tabanlı öğrenme ortamı tasarlayacaklardır; konuyla ilgili literatürü gözden geçirecek, doktora tezini sunacak ve web tabanlı öğrenme hakkında özgün bir makale yazacaklardır. Bu dersin sonunda öğrenciler web tabanlı öğrenmenin ne olduğunu anlayacak ve web tabanlı öğrenme ortamlarını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca web tabanlı öğretim için öğretim içeriği geliştirebilecek ve öğretim tasarımı ve motive edici strateji planlama gibi eşzamanlı tasarımlar yapabilecek ve önceden planlama ve tasarım işleri gibi eşzamanlı tasarım yapma yetkileri olacaktır.

SEN6021 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

Bu ders bilgi keşfi alanlarında veri madenciliği çözümleri uygulanması üzerinde duracak ve gerçek vakalar için uygun veri madenciliği modelleri sağlayacaktır. Bu derste, veri madenciliği metotları ve algoritmaları, veri entegrasyonu, veri madenciliği ve veri yorumlama ile ilgili veri tabanlarında bilgi keşfi (KDD) üzerinde durulacaktır. Konular içerisinde; kaba küme teorisi, karar kümeleri ve algoritmaları, kümeleme, karma kümeleme, çoklu sınıflandırma kombinasyonu kullanılan veri madenciliği, görsel öğrenme yoluyla görüntü sınıflandırma, paralel veri akışı kümeleme, korelasyon analizi, birliktelik kuralları, kural madenciliği ve güç sistemlerinde veri madenciliği bulunmaktadır. Ders farklı alanlarda veri madenciliği hakkında teorik ve pratik gelişmeler ve uygulamaları kapsayacaktır.

SEN6023 Veri Madenciliğinde Temel Teknolojiler

Bu ders yeni madencilik algoritmalarının tanımlarını ve veri madenciliği teknolojisinin ilerlemesini; veri madenciliği tanımı, veri ambarı ve veri madenciliği için OLAP teknolojisi, veri işleme, büyük veritabanlarında madencilik birliktelik kuralları, korelasyon analizi için birliktelik madenciliği, kümeleme analizi, karmaşık veri türü madenciliği gibi konuları kapsamaktadır. Konular; olasılık teorisi, karar teorisi, olasılık dağılımları, regresyon için lineer modeller, sınıflandırma için doğrusal modeller, yapay sinir ağları, çekirdek yöntemleri, çekirdek makineleri ve ağaç tabanlı modeller gibi birleşik yöntemleri içerecektir.

CMP6008 Directed Topics I

CMP6009 Directed Topics II

CMP6987 Seminar

CMP6901 Qualifier Preparation

CMP6902 Qualifier Exam

CMP6999 Doctoral Thesis