PDF Yazdır e-Posta

 

CMP5101 Veri Madenciliği

Veri madenciliği veri içerisinde bilgi aramak için yapılan analiz işlemidir. Karar verme mekanizmalarında çok işe yarayacak gözle görülmeyen sofistike ve umulmadık ilişkileri bulma yöntemidir. Bu yöntemler ve metotlar içerisinde birliktelik kuralları, bölüm kuralları, sıralı kurallar keşfetmek için uygulanacak algoritmaları detaylıca incelemek hedeflenmektedir. Ders içeriği temel veri madenciliği yöntemlerinin tümünü kapsamakta ve birkaç gerçek ölçekli proje içermektedir.

CMP5103 Yapay Zeka

Bu ders yapay zekaya giriş niteliğindedir. Konular arasında: aramayla problem çözme, bilmeden ve sezgisel arama yöntemleri, rakipli ortamlarda arama, bilgi temsili, önermeler mantığı, yüklemler mantığı, çıkarım, öğrenme, gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme, olasılıksal çıkarım ve doğal dil işleme vardır.

CMP5121 Ağ Güvenliği ve Kriptografi

Bu derste bilgisayar ağları ve mobil haberleşme teknolojileri kapsamlı olarak verilmektedir. İşlenen konulara Internet, TCP/IP, bilgisayar ağları, taşıma katmanı protokolleri, yönlendirme katmanı protokolleri, ortama erişim kontrol protokolleri, kanal modelleri, paket yönlendirme, çoğulortam ağları, cep telefon ağları (GSM, GPRS, CDMA, 3G, 4G, vb.) ve kablosuz yerel ağlar dahildir.

CMP5123 Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim

Bu derste bilgisayar ağları ve mobil haberleşme teknolojileri kapsamlı olarak verilmektedir. İşlenen konulara Internet, TCP/IP, bilgisayar ağları, taşıma katmanı protokolleri, yönlendirme katmanı protokolleri, ortama erişim kontrol protokolleri, kanal modelleri, paket yönlendirme, çoğulortam ağları, cep telefon ağları (GSM, GPRS, CDMA, 3G, 4G, vb.) ve kablosuz yerel ağlar dahildir.

CMP5125 Çoğulortam İletişimi ve Ağları

Bu derste çoğulortam iletişim sistemleri ve çeşitli bilgisayar ağı protokolleri öğretilecek. Özellikle temel konular olan bilgisayar ağları protokolleri, istemci-sunucu, p2p modeller, önemli internet uygulamaları, çoğulortam sıkıştırma standartları, MPEG2 taşıma katmanı, video yayınlama, video iletişiminde hataya dayanıklılık konuları incelenecektir.

CMP5126 İmge ve Video İşleme

İmge ve video işlemenin baştan aşağı analize ile beraber genel uygulamaları, algoritmalar, araçlar ve temel bilgiler öğretilecek. İncelenecek konular: Dijital TV, Bilgisayar Oyunları, Özel Film Efektleri, 3B TV, Medikal İmgeleme ve Siber gÜvenlik(forensics). İlgili algoritmalardan filtreleme ve düzeltme, hareket analizi/tahmini, deinterlace ve iyileştirme, enterpolasyon ve süper çözünürlük, stereo ve 3B işleme, kodlama, sıkıştırma algoritmaları çalışılacaktır.

CMP5127 Kablosuz Algılayıcı ve Özel Amaçlı Ağlar

Bu derste kablosuz algılayıcı ağları ve uygulamaları kapsamlı olarak verilmektedir. İşlenen konulara kablosuz algılayıcı ağları protokolleri, ağ mimarileri ve yönetimi, hata kontrol teknikleri, eniyi paket boyutu tasarımı, katmanlar-arası iletişim protokol çözümleri, yerel uyarlama algoritmaları, ZigBee, IEEE 802.15.4, 6LowPAN, sualtı ve yeraltı algılayıcı ağları, kablosuz algılayıcı ve eyleyici ağları, ve kablosuz çoğulortam algılayıcı ağları dahildir.

CMP5128 3-B Bilgisayarlı Grafik

Bu derste 3 boyutlu bilgisayarlı grafik konuları anlatılacak, bu alandaki temel teoriler, donanım yapıları ve algoritmaları ile beraber openGL programlama dili işlenecektir. 2B/3B Grafiksel gösterme araçları, temel başlangıç, 2B/3B figürler çizme, donanımdan bağımsız programlama konsepti, openGL uygulamasının temel yapısı, objelerin grafik temel yapıları tarafından tanımlanması, objelerin özelliklerini(renk, boy, yüzey yapısı, vs..) belirtmek için gerekli tanımlar, 2B/3B görme alanı yaratma, iluminasyon, renklendirme, animasyon ve oyun programlama gibi konular işlenecektir.

CMP5130 Yapay Öğrenme ve Örüntü Tanıma

Bilgisayarları akıllıca davranmaya etkinleştiren tekniklere geniş ve genel bir teknik bakıştır: problem çözme, oyun oynama, karar verme, algılama ve yorumla teknikleri. Bu metotların yanı sıra örüntü tanımlama teknikleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Örüntü tanıma tekniklerinin etkinliği, verimliği ve uygulanabilir olması konuları incelenecektir. Endüstride uygulanabilir birkaç proje ders kapsamında verilecektir.

CMP5131 Biyoinformatik ve İşlemsel Genomik

Bu ders, dizi analizi için bazı temel ve faydalı algoritmaları, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin bu algoritmaların şu anki genomik araştırmalara uygulanışını kavramaları için gereken minimal biyolojik alt yapı ile beraber sunmayı hedefler. İşlenecek konular dizi hizalanması, çoklu hizalama algoritmaları, hizalamaların olasılıksal yorumlanması, hidden Markov modeller, Gibbs sampling gibi buluşsal yöntemler, genom veritabanları, karşılaştırmalı genomik, gen keşfi, gen ifade analizi, transkripsiyon faktörü bağlanma bölgesi keşfi, yolak keşfi, fonksiyonel genomik ve tek nükleotid polimorfizmlerini kullanarak tıbbi teşhisi kapsar.

CMP5133 Yapay Sinir Ağları

Bu ders sinir ağları mimarileri ve algoritmalarına giriş niteliğindedir. Konular arasında: doğrusal ve lojistik regresyon, en küçük ortalamalı kareler algoritması, çok katmanlı algılayıcılar, geri yayılım algoritması, radyal tabanlı fonksiyon ağları, destek vektör makinaları, kendini düzenleyen haritalar ve yinelemeli ağlar vardır.

CMP5135 Biçimsel Diller & Otomata Kuramı

Temel konuları işledikten sonra bu ders hesaplanabilirlik ve karmaşıklık konularına giriş yapar. Konular arasında: düzenli diller, sonlu otomatlar, düzenli ifadeler, bağlam duyarsız gramerler, yığıtlı otomatlar, Turing makinaları, hesaplanabilirlik, durma problemi, karmaşıklık kuramı, NP-tamlık ve çokterimli zamanda indirgenebilme vardır.

CMP5136 Uzman ve Bilgi Tabanlı Sistemler

Bu ders uzman ve bilgi tabanlı sistemlerin temel kavramlarına giriş niteliğindedir. Konular arasında: bilgi temsili ve usavurma, bilgi edinme ve makina öğrenmesi, usavurma modelleri ve belirsizlik altında karar verme, uzman sistem geliştirmek için yazılımlar ve uzman sistem kabukları vardır.

CMP5138 Algoritma Analizi

Önemli algoritmaların zaman ve hafıza gereksinimlerinin, en kötü, ortalama ve amortize edilmiş durumlar için detaylı analizi öğretilecektir. İlgili büyüklük gösterimleri özyinelemeli ilişkiler gibi gösterimler sunulacaktır. Ağaçlar, hash tabloları, dengeli ağaç şemaları, öncelik kuyrukları, Fibonacci ve binom yığınları gösterilecektir. Böl ve yönet, dinamik programlama gibi paradigmalar tanıtılacaktır. Seçilen bazı gelişmiş algoritmalar incelenecektir.

CMP5150 Çizge Teorisi ve Uygulamaları

Çizgeler ve onların gerçek dünyadaki örnek uygulamaları incelenecektir. Başlangıç olarak temel tanımlamalar çizge yapısı ve gösterimi anlatılacaktır. Sonra temel ağaç kavramları ve daha gelişmiş ağaç teknikleri aktarılacaktır. Diğer klasik çizge teknikleri: Euler ve Hamilton çizgeleri, en kısa yol problemleri, bağlantılar, düzlemsellik, eşleştirme vb. konular çalışılacaktır. Değişik bilimlerden alınmış gerçek dünya örnekleri de ayrıca verilecektir.

CMP5151 Yazılım Tasarım Desenleri

Bu derste yazılım mühendisliği dahilindeki tasarım desenleri anlatılacaktır. Ana konular klasik tasarım desenleri olan yaratımsal, yapısal ve davranışsal desenlerdir. Bunların yanında dağıtılmış programlama, kullanıcı arayüzü ve büyük ölçekli iş uygulamalarındaki desenlerden de bahsedilecektir. Anti-desenler de kısaca aktarılacaktır. Bu ders gelişmiş nesne yönelimli programlama tekniklerinden bahsetmektedir, bu yüzden bu tür teknikler ile ilgi temel bilgiler ön koşuldur.

CMP5152 Akıllı Etkileşimli Çoğulortam

Bu derste gerçek zamanlı çoğulortam uygulamalarının temelleri ve bu sistemlerdeki birçok farklı kullanıcı etkileşim yöntemi öğretilecek ve tatışılacaktır.Özellikle dokunmatik cihazlar, interaktif ekranlar, elektronik bilgilendirme(digital signage), doğal kullanıcı ara yüzleri, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, haptik teknolojisi, projektör-kamera sistemleri birer birer incelenecek, her bir sistemin arkasındaki matematiksel ve pratik konseptler öğretilecek. Bu teknolojilerin sistem yapısı, en son üretilen çözümler ve bu alanda ileri teknoloji geliştirme yöntemleri tartışılacak. Ödevler ve projelerde C++/Java gibi programlama dilleri kullanılarak pratik uygulamalar geliştirilecek, ayrıca her bir teknolojinin temelindeki fizik ve donanım yapısı incelenecek.

CMP5204 Gömülü Sistemler

Gömülü Sitemler dersi, kod yazmanın yanısıra devre ile uğraşmayı da gerektiren uygulamalı bir derstir. Mikroişlemciler, sayısal devre tasarımı, işletim sistemleri, yazılım geliştirme ve endüstriyel otomasyon gibi alanların kesişim noktasındadır. Bu derste öğrenciler gerçek zamanlı kısıtları karşılama, iş kesme ve gecikme üretimi, seri haberleşmenin kullanımı gibi konularda bilgi edinme şansı bulurlar. Öğrenciler, gömülü sistemler için yazılım geliştirme ortamlarını ve donanım emülatörlerini kullanarak, bunun yanında gerçek devreler üzerinde çalışıp devre parçalarını fiziksel olarak birleştirerek teorik bilginin yanında uygulamaya yönelik beceriler de geliştirirler.

CMP5301 Bağlam-Farkında Hesaplama

Gelişen ve ulaşılabilirliği artan mobil cihazlar, kablosuz ağlar ve gömülü sistemler sayesinde yeni ve oldukça ilgi çeken bir alan olan bağlam farkında programlar ortaya çıktı. Bu tür uygulamalar bulunulan konum, ortamdaki kişiler gibi bilgileri hesaba katan sistemlerdir. Derste bu alan ile ilgili önemli gelişmeler arz edilecektir. Ana konular şunlardır: Yaygın bilişim, kablosuz algılayıcı ağları, ilgili altyapılar, bağlam farkında programların tasarımı, ilgili arakatmanlar ve gizlilik. Bu kavramlar gerçek dünya örnekleri ile daha elle tutulur hale getirilecektir.

CMP5550 Bilgisayar Görüsü

Bu derste temel bilgisayar görüsü teknikleri incelenecektir. Başlangıçta imge oluşumu, gösterimi ve kamera projeksiyon metotları anlatılacaktır. Sonra kenar belirleme, segmentasyon, eşikleme gibi klasik imge işleme teknikleri aktarılacaktır. İmge eşleştirme, görsel akış, yerel imge öznitelikleri gibi kavramlar çoklu imge işleme çerçevesinde anlatılacaktır. Temel imge tanımlama tekniklerinden de bahsedilecektir. 3D anlam çıkarma konusu dahilinde 3D geri çatma ve diğer şekil çıkarma algoritmaları anlatılacaktır.

CMP5551 3-B Bilgisayar Görüsü

Bu derste bilgisayar görüsü biliminin dahilinde üçüncü boyutlu çıkarımların yapılması ncelenecektir. Geometrik transformasyonlar ve bunların tahmini, resim eşleştirme teknikleri, stereo ve çoklu kamera sistemleri, değişik 3D sekil belirleme teknikleri ve üç boyutlu ekranlar anlatılacaktır. Temel imge işleme ve istatistiksel tahmin teknikleri de gösterilecektir.

CMP5931 Özel Çalışma I

CMP5932 Özel Çalışma II

CMP5888 Yüksek Lisans Tez Çalışması

CMP5999 Yüksek Lisans Tezsiz Proje

CMP5887 Seminer